O nás

V roku 1991 na základe zákona č. 219/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku, v znení jeho zmien a doplnkov, obnovilo svoju činnosť 13.1.1991 Združenie bývalých urbarialistov obce Hybe. Dňa 30.1.1991 sa združenie zaregistrovalo na Ministerstve vnútra SR. V zmysle zákona č 181/1995 Z.z. o pozemkových spoločenstvách bolo spoločenstvo  29. februára 1996 zapísané do registra pozemkových spoločenstiev s právnou subjektivitou ako Urbárske pozemkové spoločenstvo Hybe pod číslom 2/1996 PS.

Činnosť spoločenstva sa riadi Stanovami spoločenstva a  Zmluvou o založení spoločenstva. Spoločenstvo účtuje v sústave podvojného účtovníctva a v súčasnosti je plátcom DPH.   Hlavnou činnosťou spoločenstva je obhospodarovanie lesných pozemkov a správa majetku podielnikov. Na základe živnostenského zákona spoločenstvo podniká v doprave  a ubytovacích službách.

Urbárske pozemkové spoločenstvo Hybe v súčasnosti obhospodaruje spoločnú nehnuteľnosť  vo výmere 5033 ha.  Z toho je 4 302,09 ha lesných pozemkov.

 

 

crossmenuchevron-down